sahypa_banner1

Habarlar

Habarlar

 • PTFE bezini gaplamak nähili işleýär?

  PTFE bezini gaplamak nähili işleýär?

  PTFE bez gaplamak, dürli önümçilik goşundylarynda ulanylýan täsirli we ygtybarly möhürleýji çözgütdir.Ajaýyp möhürleme öndürijiligini we berkligini üpjün edýär, şahlary we klapan baldaklaryny möhürlemek üçin ilkinji saýlama bolýar.Bu makalada nädip ...
  Koprak oka
 • PTFE / PFA çyzykly deň poslamaýan polat turba armaturlary näme?

  PTFE / PFA çyzykly deň poslamaýan polat turba armaturlary näme?

  Poslaýjy serişdeleri ulanmagy öz içine alýan önümçilik goşundylary barada aýdylanda, laýyk turba armaturlaryny tapmak gaty kyn mesele bolup biler.Şeýle-de bolsa, ajaýyp poslama garşylyk häsiýetleri sebäpli meşhurlyk gazanan bir wariant, PTFE / PFA hatar deň tee s ...
  Koprak oka
 • Wirgin PTFE Teflon / Etched PTFE sahypasynyň iň gowy 10 programmasy

  Wirgin PTFE Teflon / Etched PTFE sahypasynyň iň gowy 10 programmasy

  PTFE sahypasy ajaýyp köpugurly we peýdaly material bolup, ýyllar boýy dürli programmalara girdi.Atom energiýasy pudagynda işleýärsiňizmi ýa-da elektrik simleriňizi izolirlemegiň usulyny tapjak bolýarsyňyzmy, PTFE shee ...
  Koprak oka
 • 100% Pure PTFE Pall Ring-iň sekiz aýratynlygy

  100% Pure PTFE Pall Ring-iň sekiz aýratynlygy

  PTFE Pall Ring, adyndan görnüşi ýaly, polietrafluoroetilen (PTFE) materialyny öz içine alýan ajaýyp önüm.PTFE pes sürtülme, reaktiw däl häsiýetleri we himiki serişdelere ýokary garşylygy bilen tanalýar.100% Pure PTFE Pall Ring-iň sekiz aýratynlygy meniň ...
  Koprak oka
 • Plastiki halka halkasynyň bäş aýratynlygy

  Plastiki halka halkasynyň bäş aýratynlygy

  Plastiki pall halkalar, senagat önümçiliginde diň gaplaýyş materiallarynyň iň köp ulanylýan görnüşlerinden biridir.Bu halkalar himiki, nebithimiýa we derman önümçiliginde ulanmak üçin amatly edýän birnäçe aýratynlyk bilen öwünýär.Bu makalada t ...
  Koprak oka
 • Ptfe hatar gäminiň ulanylyşy

  Ptfe hatar gäminiň ulanylyşy

  PTFE hatarly gämi, dürli pudaklarda köp sanly amaly ulanmak üçin ulanylýan ýokary hünärli enjamdyr.Onuň meşhurlygy, himiki garşylygy we inertsiýany üpjün etmek ukybyna bagly bolup, ony ýokary derejeli kärdeşler üçin ideal saýlamaga öwürýär ...
  Koprak oka
 • PTFE sahypasy bilen çyzykly gorizontal saklaýyş tankynyň aýratynlyklary

  PTFE sahypasy bilen çyzykly gorizontal saklaýyş tankynyň aýratynlyklary

  PTFE listleri bilen örtülen gorizontal tanklar, poslaýjy we ýokary temperaturaly himiki serişdeleri saklamak üçin ýokary we ygtybarly çözgütdir.PTFE sahypasy özboluşly aýratynlyklary we mümkinçilikleri sebäpli köplenç senagat şertlerinde ulanylýan polietrafluoroetilen diýmekdir.T ...
  Koprak oka
 • PTFE asma polat turbalarynyň artykmaçlyklary

  PTFE asma polat turbalarynyň artykmaçlyklary

  PTFE bilen örtülen polat turbasy birnäçe sebäplere görä çyzykly polat turbadan çalt geçýär.PTFE asty polat turbany berkitmäge kömek edýär, birnäçe artykmaçlygy üpjün etmek bilen bir hatarda has berk we uzak dowam edýär.Ilki bilen, PTFE çyzykly polat turba ýokary çydamly ...
  Koprak oka
 • Näme üçin Yihao saýlamaly?

  Näme üçin Yihao saýlamaly?

  PTFE turba geçiriji ulgamlary barada aýdylanda, diňe bir göz öňünde tutmaly bir kompaniýa bar - Jiangsu Yihao Flor Plastmassa Önümçilik Ltd., soňky 20 ýylda Yihao güýçli tehniki güýji bilen Hytaýda PTFE turba ulgamlaryny öňdebaryjy üpjün ediji bolup durýar. we güýçli tehniki güýç.Ösen ...
  Koprak oka
 • Minaralarda ulanylýan PTFE örtüginiň artykmaçlyklary näme?

  Minaralarda ulanylýan PTFE örtüginiň artykmaçlyklary näme?

  Köp artykmaçlyklary bilen PTFE örtügi dürli pudaklarda diňler üçin meşhur saýlama öwrüldi.PTFE çyzgylary agressiw maddalardan ajaýyp goragy üpjün edýär we himiki serişdeleri saklamak ýa-da daşamak üçin ulanylýan gaplar üçin ajaýyp çözgüt edip, uzak ömri bar.Sütünler l ...
  Koprak oka
 • PTFE-iň bäş amaly meýdançasy

  PTFE-iň köp sanly amaly bar, lukmançylyk enjamlarynda, çap, kagyz, süýüm senagaty, himiýa senagaty, azyk senagaty, durmuş enjamlary, plastmassa, rezin senagaty, elektronika, awtoulag senagaty we ş.m. ulanylyp bilner PTFE-iň giň gerimi bar. goşundylar, lukmançylyk e-de ulanylyp bilner ...
  Koprak oka
 • PTFE tagtasynyň ulanylyşy we artykmaçlyklary

  PTFE önümleriniň ähli görnüşleri himiýa senagaty, maşyn, elektronika, elektrik enjamlary, harby senagat, howa, howa, daşky gurşawy goramak we köprüler ýaly milli ykdysady ugurlarda möhüm rol oýnady.Tetrafluoroetilen tagtasy -180 ℃ ~ + 2 temperatura üçin amatly ...
  Koprak oka
123Indiki>>> Sahypa 1/3